„Łagodzenie skutków doświadczania straty i separacji przez nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami”
 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązująca od 1 stycznia 2012r. wprowadziła szereg zmian w przestrzeni zastępczego rodzicielstwa.
W systemie pieczy zastępczej jest min. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej i zatrudnieni w jego strukturach koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej.
Jednym z zadań koordynatora jest przygotowanie (we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka) planu pomocy dziecku.
Natomiast piecza zastępcza (sprawowana w formie rodzinnej bądź instytucjonalnej – art. 34 Ustawy) ma zapewnić min. przygotowanie dziecka do nawiązywania i podtrzymywania bliskich,
osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. W tej tematyce nasze Stowarzyszenie przygotowało dla rodziców zastępczych jednodniowe szkolenie pt:
„Łagodzenie skutków doświadczania straty i separacji przez nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami”.
Podmioty zainteresowane przeprowadzeniem takiego szkolenia prosimy o przesłanie zapytania na adres email: sierczynek@post.pl Daniel Fąferko – Przewodniczący Zarządu Krajowego

Inne propozycje warsztatowe Stowarzyszenia to:
1. Proces usamodzielniania młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych.
2. Wzmacnianie rodzin zastępczych zagrożonych rozpadem.
3. Rodzic zastępczy wobec dziecka z zachowaniami trudnymi.
4. Zapobieganie kryzysom w rodzinie naturalnej po przyjęciu dzieci.

Każdy temat został przygotowany w formule 20-godz. trzydniowych warsztatów (np. czwartek-sobota)

 


   
a
s
 
   
   
designed by t.k.