STATUT
   
STOWARZYSZENIA ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa", w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem.
a
s
 

§2

Nazwa Stowarzyszenia oraz logo jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu, i przepisów ustawy)' "Prawo o stowarzyszeniach” {Dz.U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r. poz. 104 z późniejszymi zmianami}
i posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli o nienagannej postawie moralno-etycznej i wysokim prestiżu społecznym, tworzących ruch zastępczego rodzicielstwa, działających we wspólnotach rodzin zastępczych i uznających podstawy zastępczego rodzicielstwa.
 2. Rodzicami lub rodzinami zastępczymi w rozumieniu statutu są osoby lub rodziny opiekujące się dziećmi i młodzieżą osamotnioną, odrzuconą i osieroconą, względem których przyjmują one prawną, moralną i duchową odpowiedzialność.

§ 5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz krajowych jest Sierczynek, gmina Trzciel.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 7

 1. Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej.
 2. Stowarzyszenie może powoływać fundacje i być członkiem związku stowarzyszeń.
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi
  w tym zakresie przepisami.

§ 8

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad  określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia może być wykonywana odpłatnie bądź nieodpłatnie.

 § 9

Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały.

§ 10

 1. Oddział posiada osobowość prawną i może obejmować co najmniej jeden powiat.
 2. Powiat bądź miasto na prawach powiatu może znaleźć się w obszarze działania jednego oddziału.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 11

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej.
 2. Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom zastępczym.
 3. Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym
  i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia.
 4. Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.
 5. Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych.

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i wspieranie rodzin zastępczych.
 2. Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia.
 3. Prowadzenie rodzinnych pogotowi opiekuńczych wraz z systemem przygotowania rodziców i dzieci do utworzenia rodziny zastępczej.
 4. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy
  z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawiskom sieroctwa, osamotnienia i odrzucenia.
 5. Tworzenie i prowadzenie szkół i kursów nauki zawodu dla dzieci i młodzieży.
 6. Organizowanie i uczestniczenie w sympozjach, zjazdach naukowych oraz kursach szkoleniowych dla rodziców zastępczych.
 7. Czuwanie nad  przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród rodzin zastępczych.
 8. Wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji.
 9. Organizowanie wypoczynku dla rodzin zastępczych.
 10. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą.
 11. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie
  i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych.
 12. Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej oraz osobami
  i instytucjami.
 13. Organizowanie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i odzież rodzin zastępczych.
 14. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym,
 15. Organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizacyjnego.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 13

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 14

Członkami Stowarzyszenia są

 1. Członkowie założyciele - podpisujący niniejszy statut, którzy wraz z zarejestrowaniem Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.
 2. Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską.
 3. Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz  Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.
 4. Członkowie honorowi - nie będący członkami zwyczajnymi lub wspierającymi za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.
 5. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

§15

 1. Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu oddziału po spełnieniu warunków opisanych w § 14 niniejszego Statutu. W ten sam sposób Zarząd Krajowy uchwala nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego przez kandydatów spoza terenu działania oddziałów.
 2. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 16

 1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje :
  a) czynne i bierne prawo wyborcze,
  b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
  c) prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia,
  d) prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
  e) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,
  f) prawo do korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej,
  g) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
  h) członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego,
  i) na wniosek zainteresowanego członka – prawo przynależenia do oddziału innego, niż  wynika z obszaru miejsca swojego zamieszkania.

 2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są :
  a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,
  b) dbać o jego dobre imię,
  c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
  d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  e) terminowo opłacać składki członkowskie,

 3. Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 17

 1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie :
  a) śmierci członka,
  b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
  c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
  d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

 2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.

 3. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie :
  a) nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  b) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

 4. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie :
  a) nie przestrzeganie przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  b) działania na szkodę Stowarzyszenia,
  c) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
  d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a/ i b/.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są :
1/ Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
2/ Zarząd Krajowy,
3/ Krajowa Komisja Rewizyjna,
4/ Sąd Koleżeński.

§ 19

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 20

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Liczba delegatów przypadająca na poszczególne Oddziały jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale i jest określona, przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i podawana do wiadomości Zarządów Oddziałów. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

§ 21

 1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków /quorum/.
 2. Na wniosek 10 członków Stowarzyszenia lub odpowiednio proporcjonalnej ilości delegatów przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

 

Walne Zebranie Członków


§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia oraz osoby zaproszone.
 2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie,
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :
  a/ z własnej inicjatywy,
  b/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  c/ na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
 7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 zebranych.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :
  a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
  b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
  c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
  e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  f) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,
  g) powołanie Biura Stowarzyszenia,
  h) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
  i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
  j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
  k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub oddziału Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,
  m) przyjęcie Podstaw zastępczego rodzicielstwa i innych zasad, wynikających z celów i zadań statutowych,
  n) przyjęcie sprawozdań zarządów oddziałów w sprawie działalności oddziałów,
  o) uchwalanie regulaminu przynależności członka do oddziału spoza obszaru miejsca swojego zamieszkania.
 9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 10. W razie braku quorum określonego w § 21 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.
 11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.

 

 

Zarząd Krajowy

 

§ 23

 1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia składa się z 5 do 10 członków w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie, natomiast pozostała część Zarządu wybrana na Walnym Zebraniu, konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 2. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów , przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
 4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 5. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
  a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
  b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
  c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,
  e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
  f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
  g) powoływanie w miarę potrzeb fachowe organy takie jak: komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,
  h) zatrudnianie dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zebranie Członków,
  i) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  j) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji
  k) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej.

 6. Zarząd powołuje Oddziały i określa obszar ich działania, miejscowości ich siedzib i nazwy, oraz na wniosek Zarządu oddziału lub co najmniej 20 członków, może zmienić dotychczasowy obszar działania oddziału, miejscowość jego siedziby bądź nazwę.
 7. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 8. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
 9. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia - przewodniczący może podejmować stosowne decyzje.
 10. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna

 

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego
  i wiceprzewodniczącego.
 2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba, która pełni funkcję w Zarządzie Krajowym lub Zarządzie oddziału, pozostaje z członkami Zarządu Krajowego i Zarządów oddziałów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
  a/ nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  b/ przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
  c/ wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin.

 

Sąd Koleżeński

 

§ 25

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych przez Walne Zebranie na 4 letnią kadencję.
 2. Do kompetencji Sądu należy:
  a) rozpatrywanie i rozstrzyganie pisemnych odwołań od decyzji Zarządu,
  b) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg na działanie Zarządu,
  c) rozpoznawanie i rozstrzyganie wniosków związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz  Stowarzyszenia lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
  d) rozstrzyganie konfliktów i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.
 3. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
 4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu w części dotyczącej rozpatrywanych przez Sąd spraw.
 5. Szczegółowy tryb i zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

 

Rozdział V

Oddziały Stowarzyszenia

 

§ 26

 1. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 20 członków w formie uchwały może powołać oddział i określa jego obszar działania, miejscowość jego siedziby i nazwę.
 2. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia na wniosek Zarządu oddziału lub co najmniej 20 członków, może zmienić dotychczasowy obszar działania oddziału, miejscowość jego siedziby bądź nazwę.

 § 27

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 28

 1. Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków (quorum).
 3. Na wniosek 10% członków oddziału lub składu danego organu oddziału przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

§ 29

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Oddziału oraz osoby zaproszone.

§ 30

 1. Walne Zebranie Członków zwyczajne może być sprawozdawcze i zwoływane jest przez Zarząd raz na rok lub sprawozdawczo-wyborcze zwoływane przez Zarząd co 4 lata.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź  na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 6 tygodni od chwili złożenia wniosku .
 3. Walne Zebranie Członków zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności 2/3 ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
 4. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani co najmniej na 21 dni przed jego terminem.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania Oddziału,
b) wybór przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, a także wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia,
c) uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
f) powoływanie biura oddziału Stowarzyszenia i uchwalanie jego regulaminu,
g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału,
h) podejmowanie uchwał o tworzeniu fundacji lub o przystąpieniu do związku stowarzyszeń,
i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału nie zastrzeżonych do kompetencji władz krajowych.

§ 32

Przewodniczący Zarządu Oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub bez zbędnej zwłoki na wniosek 2 członków Zarządu i są one protokołowane.

§ 33

 1. Zarząd Oddziału składa się z co najmniej 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Członkowie Zarządu mogą wybrać skarbnika ze swego grona.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Jeżeli osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Zarządu przestaje ją pełnić w czasie kadencji, to zastępuje go wiceprzewodniczący i pełni ją do dnia, na który przypadałby koniec kadencji jego poprzednika.

§ 34

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy :
a) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków i Walnego Zebrania Członków Oddziału,
b) uchwalanie rocznych planów działania oraz składanie sprawozdania z ich wykonania na Walnym Zebraniu Członków Oddziału,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
d) powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych,
e) uchwalanie regulaminów komisji, o których w punkcie d/,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia i skreślenia lub wykluczenia z listy członków Oddziału, a także prowadzenie ewidencji członków Oddziału,
g) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału,
h) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Oddziału,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
j) zarządzanie majątkiem Oddziału,
k) zatrudnianie dyrektora biura Oddziału,
l)rozpatrywanie wniosków członków innych oddziałów o przynależność do Oddziału,
m) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej,
n) określenie siedziby władz Oddziału

§ 35

 1. Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna Oddziału składająca się z 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza, których to Komisja wybiera ze swego grona.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału nie może zostać osoba, która pełni funkcję w Zarządzie Krajowym lub Zarządzie oddziału, pozostaje z członkami Zarządu Krajowego i Zarządów oddziałów w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :
a/ kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok,
b/ zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału,
c/ składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdania ze swej działalności,
d/ wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e/ zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 37

Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Oddziału ich skład osobowy zmniejszy się o więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków spośród kandydatów, którzy na Walnym Zebraniu Oddziału uzyskali kolejno największą ilość głosów. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§ 38

Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym Oddziału Stowarzyszenia.

§ 39

Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Biuro Stowarzyszenia

 

§ 40

 1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.
 2. Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Krajowy Stowarzyszenia.
 3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej. W zakresie działania Biura może być tworzenie rodzinnych domów zastępczych, prowadzenie ośrodków zastępczego rodzicielstwa, gospodarowanie nieruchomościami Stowarzyszenia, organizowanie wypoczynku i zaopatrzenia
  w żywność i odzież rodzin zastępczych oraz prowadzenie każdej innej działalności z1econej przez Zarząd.
 4. Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.
 5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.
 6. Walne Zebranie Członków Oddziału może w drodze uchwały powołać biuro oddziału Stowarzyszenia i uchwalić regulamin jego działania. Ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 41

 1.  Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest przewodniczący z innym członkiem Zarządu Krajowego lub odpowiednio w sprawach dotyczących Oddziału przewodniczący z innym członkiem Zarządu Oddziału działający łącznie. Zarząd Krajowy lub odpowiednio Zarząd Oddziału może udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli dwom członkom Zarządu działającym łącznie. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych nie mogą składać członkowie zarządu będący w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

 

§ 42

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :
  a) składki członkowskie,
  b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  c) dotacje,
  d) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
  e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
  f) dochody z ofiarności publicznej.

 2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe
  w wysokości ustalonej przez Zarząd.

 3. Zarządzaniem i dysponowaniem majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia i Oddziałów Stowarzyszenia reguluje regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 4. Zabronione jest:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej zwane „osoby bliskie”),
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

Rozdział VIII

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 43

 1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
  a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  b) wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 2. Likwidacja oddziału Stowarzyszenia następuje w razie :
 3. podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Oddziału lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o rozwiązaniu oddziału Stowarzyszenia,
 4. wydania postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu oddziału Stowarzyszenia.
 5. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub oddziału Stowarzyszenia oraz uchwała Walnego Zebrania Członków Oddziału o rozwiązaniu oddziału Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
 6. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na podobny cel społeczny orzeka Sąd. Majątek z likwidowanego oddziału Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia lub Walnego Zebrania Członków tego oddziału. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu Krajowego lub Zarządu oddziału Stowarzyszenia bądź osoba wyznaczona przez Sąd.
 7. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia lub odpowiednio majątku oddziału Stowarzyszenia.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 44

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§ 45

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.

 

   
   
     
designed by t.k.